<b>FETT PÅVIRKER HJERNEN:</b> Forskere har funnet en link mellom overvekt og redusert volum av visse deler av hjernen.
FETT PÅVIRKER HJERNEN: Forskere har funnet en link mellom overvekt og redusert volum av visse deler av hjernen. Foto: Poznyakov / Shutterstock / NTB scanpix

Helse

Over­vekt kan krympe hjer­nen

Over­vekt kan ha man­ge ne­ga­ti­ve im­pli­ka­sjo­ner for hel­sen, men en høy an­del kropps­fett kan også krympe hjer­nen, vi­ser en ny stu­die.

Publisert Oppdatert

Over­vekt er en til­stand som ofte blir knyt­tet til uli­ke livs­stils­syk­dom­mer, som dia­be­tes type 2, hjer­te- og kar­syk­dom­mer og de­mens.

Nå vi­ser en ny un­der­sø­kel­se at det kan være en link mel­lom kropps­fett og la­ve­re vo­lum i spe­si­fik­ke de­ler av hjer­nen.

<b>SKANNET: </b>Figuren viser to kvinner på 65 år. Kvinnen til venstre har en kroppsfettandel på 13%, mens kvinnen til høyre har en kroppsfettandel på 49%. Bildene viser forskjellene i grå substans, der kvinnen til høyre har lavere volum.
SKANNET: Figuren viser to kvinner på 65 år. Kvinnen til venstre har en kroppsfettandel på 13%, mens kvinnen til høyre har en kroppsfettandel på 49%. Bildene viser forskjellene i grå substans, der kvinnen til høyre har lavere volum. Foto: Radiological Society of North America

En høy an­del kropps­fett var spe­si­elt kob­let til hjer­nens grå sub­stans, om­rå­det som in­ne­hol­der ner­ve­cel­ler, sier en fors­ker til Livescience.

Krymper mer hos menn

Kob­lin­gen mel­lom en høy an­del kropps­fett og hjer­ne­vo­lum, var ster­ke­re hos menn enn hos kvin­ner, iføl­ge stu­di­en som ble pub­li­sert tid­li­ge­re den­ne uken.

LES OGSÅ: Felte villsvin på over 300 kilo

Fors­ker­ne, som er fra Uni­ver­si­te­tet i Lei­den i Ne­der­land, så også at end­rin­ger i hjer­nens «hvi­te mas­se» – de lan­ge ner­ve­fib­re­ne som gjør at hjer­nen kan kom­mu­ni­se­re – var knyt­tet til krop­pens fett­pro­sent.

Eplefasong kan krympe hjernen

NRK om­tal­te tid­li­ge­re i år en til­sva­ren­de stu­die, der man kob­let kropps­fa­song til re­du­ser­te vo­lum i hjer­nen. Her var det en kob­ling mel­lom mye fett rundt mid­jen og re­duk­sjon i den grå sub­stan­sen i hjer­nen.

I stu­di­en fra Uni­ver­si­te­tet i Lei­den er kil­den den britiske bio­ban­ken, som er den sam­me som de britiske fors­ker­ne bruk­te i un­der­sø­kel­sen NRK har om­talt.

LES OGSÅ: Båttest - Capelli Tempest 38, en herlig sommerbåt

To­talt er det 12.087 per­so­ner som har del­tatt i stu­di­en. Den mid­le­re al­de­ren for stu­di­en var 62 år. Me­dian­ver­di­en for to­talt kropps­fett var 24,4 pro­sent for menn og 35,6 for kvin­ner.

Kan hjernen tjene på et vekttap?

Selv om den nye stu­di­en kun kan på­vi­se en viss as­so­sia­sjon mel­lom kropps­fett og la­ve­re hjer­ne­vo­lum, så kom­mer den­ne på top­pen av fle­re stu­di­er som pe­ker i sam­me ret­ning.

Iføl­ge Livescience sier fors­ker­ne bak rap­por­ten at det må gjø­res fle­re stu­di­er for blant an­net å se om hjer­nen kan dra for­de­ler av et vekt­tap.

Fett lager betennelser

En teo­ri fors­ker­ne har for år­sa­ken til at økt an­del kropps­fett gir la­ve­re hjer­ne­vo­lum, kan være kob­let til at krop­pen ved høye nivå av kropps­fett bi­drar til å lage be­ten­nel­ser som igjen kan krympe hjer­nen.

- For fremtidig forskning, ville det være av stor interesse å se om endringer i kroppens fettandel førte til endringer i hjernens struktur, på samme måte som fett i indre organer er en kjent risikofaktor for metabolske sykdommer (diabetes, herteproblemer og andre livsstilssykdommer, red. anm.) som igjen er koblet til lavgrad betennelser, sier forfatter av studien, Hildo Lamb, som er sjefen for «Cardio Cascular Imaging Group» ved medisinsk senter ved Universitetet i Leiden.

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her