Mer en 1/3 av arbeidsplassene i Norge kan forsvinne som følge av automatisering - der utenlandske giganter gjerne tar over uten å betale skatt. Av 227 sider i perspektivmeldingen, bruker regjeringen ett avsnitt på å problematisere dette.
Mer en 1/3 av arbeidsplassene i Norge kan forsvinne som følge av automatisering - der utenlandske giganter gjerne tar over uten å betale skatt. Av 227 sider i perspektivmeldingen, bruker regjeringen ett avsnitt på å problematisere dette.

Perspektivmeldingen

Skrev 227 sider om Norges utfordringer - ett avsnitt er satt av til den største

Tap av arbeidsplasser og skatteflukt er nesten ikke omtalt.

Publisert

Side3 har tidligere satt fokus på utfordringene som ligger i automatisering - et tema som omtales som «den fjerde industrielle revolusjon».

Enorme utfordringer

Norge står overfor en fremtid der SSB antar at rundt 1/3 av alle arbeidsplasser forsvinner. Da snakker vi i liten grad om at bedrifter legges ned, og nye starter opp - men om hele funksjoner som forsvinner. Dette betyr at ansatte innen disse yrkene i liten grad har nye jobber å gå til - spesielt når arbeidsledigheten øker nettopp som følge av automatisering.

Rundt 10 prosent av norske arbeidsplasser er også avhengig av oljeindustreien, som skal legges ned over noe tid.

Samtidig åpner en stadig mer mer automatisering for mer sentralisering av kompetanse i store, internasjonale selskaper som knapt betaler skatt i Norge. Selskaper som Google, Facebook, Apple og lignende har enorm omsetning her i landet, men unngår å betale skatt ved hjelp av internfakturering og at mye av omsetningen formelt skjer i land med lav skatt.

Hopper bukk over problemet

Når regjeringen i forrige uke skulle bruke 227 sider på å analysere fremtidens utfordringer i Norge, ble effektivisering og automatisering stadig omtalt som en viktig faktor i fremtiden, men problematiseringen skjedde som en bisetning i ett avsnitt:

Bruk av ny teknologi og automatisering av arbeidsprosesser kan gi mer effektive produksjonsmetoder og frigjøre ressurser til andre deler av økonomien. Videre kan automatisering føre til at bedrifter flytter produksjon tilbake fra lavinntektsland, men det kan også bidra til at jobber blir borte i Norge. Det er drøftet i kapittel 6 i Produktivitetskommisjonens andre rapport.
Perspektivmeldingen

Ifølge departementet er det vrient å gi noe tall på nettoeffekten av denne automatiseringen, fordi man verken vet hvor fort den vil gå - eller hvilke nye ideer som eventuelt vil skape nye arbeidsplasser.

- Gir store muligheter

Finansminsiter Siv Jensen skriver i en epost til Side3 at departementet er positive til den automatiseringen som nå foregår.

Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Ny teknologi gir store muligheter, både for arbeidsplasser og velferd. Den fremste muligheten er å frigjøre arbeidskraft til oppgaver som vi ønsker mer av. Selv om en robot overtar det manuelle arbeidet på en et sykehjem, vil ikke det nødvendigvis bety færre varme hender og tid helsepersonell kan ha sammen med pasientene.

- Ny teknologi er dessuten en viktig årsak til produktivitetsvekst. Dersom produksjonen i en bedrift øker fordi den blir automatisert, så tjener bedriftene flere penger. Det kan på lengre sikt kan gi flere ansatte. Vi ser for eksempel allerede at mange norske bedrifter flytter hjem produksjonen takket være robotisering og automatisering av tradisjonell industrier, skriver Jensen.

Ser på nedleggelser som et gode

At internasjonale, effektive selskaper tar over i Norge blir fremhevet som et gode i den nye rapporten:

Det innebærer at de svakeste bedriftene utkonkurreres og at markedsandelene øker for de mer produktive bedriftene. En slik  reallokering av ressursene gir en produktivitetsgevinst for samfunnet.
Perspektivmeldingen

De mer produktive bedriftene, er gjerne internasjonale giganter med enorme utviklingsbudsjetter og gigantiske stordriftfordeler - som ifølge regjeringen nærmest er umulig å konkurrere med.

OECD peker på at kostnadene ved å holde følge med teknologilederne kan ha økt, blant annet som følge av at tilgang til spesialisert kom-petanse og avansert teknologi kan være begren-set for andre enn de ledende elskapene. Det kan føre til redusert konkurranse.
Perspektivmeldingen

Skatteutfordringene blir ikke nevnt med et ord.

Trenger sultne folk til å komme opp med noe nytt

Rapporten gir derimot et klart inntrykk av at en har et behov for at flere nå aktivt jobber med å finne på nye ideer. Produktivitetsveksten har nemlig falt voldsomt de siste årene, og det er mange som mener at automatisieringen ikke vil være det løftet vi trenger.

En viktig del av veksten i produktiviteten kommer fra nye ideer om hva som skal produseres og hvordan det best kan gjøres. Produksjonen av nye ideer er avhengig av vår samlede kunnskap i dag. Teknologipessimister hevder at vi snart, om ikke allerede, har gått tom for ideene som i vesentlig grad bidrar til økt vekst. Erfaring kan derimot tilsi at ideene kan bygge på hverandre og dermed gi tiltakende utbytte og høyere vekst. Hvis stadig flere jobber for å finne opp ny teknologi, kan det også veie opp for at det eventuelt blir mer krevende å komme på en banebrytende idé.

Dermed er utfordringen sendt til alle.

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her