<b><SPAN CLASS=BOLD><STRONG>LUFTING:</b></strong></span> Hel­sport Reins­fjell Superlight 3 er ikke minst et svært godt som­mer­telt.
LUFTING: Hel­sport Reins­fjell Superlight 3 er ikke minst et svært godt som­mer­telt. Foto: Randulf Valle

Test: Hel­sport Reins­fjell Superlight 3

Godt sommertelt for deg som ikke vil bære tungt

Romslig lettvektstelt for tre personer.

Publisert Oppdatert

TEST: Reinsfjell Superlight 3 til­hø­rer Helsports lett­vekts­se­rie, og har tre sten­ger med to krys­nings­punk­ter. To av sten­ge­ne spen­nes opp i tunnelformasjon. Lig­ge­ret­ning er på tvers av tun­ne­len.

Tred­je stang går på tvers av de to and­re. Den sti­ver av kon­struk­sjo­nen og spen­ner opp for­tel­te­ne, som lig­ger på hver sin side. Telt­sten­ge­ne træs i ut­ven­di­ge ka­na­ler på yt­ter­tel­tet. Det er prak­tisk først å træ i den røde, tverr­gå­en­de stanga, men ikke spen­ne den opp.

LES OGSÅ: Ti flotte toppturer i Norge i sommer

Selvbærende telt

Så trær man i de to tun­nel­sten­ge­ne og spen­ner dem opp, før man til slutt spen­ner opp den røde, tverr­gå­en­de stanga. Pass på at sten­ge­ne er godt nede i kop­pe­ne inne i stang­ka­na­le­ne, el­lers blir det fort hull i stang­ka­na­len når du leg­ger på kraft. Kon­struk­sjo­nen er i prak­sis selvstående, men tel­tet har ri­ke­lig med plugg­fes­ter og åtte bar­du­ner.

<b><SPAN CLASS=BOLD><STRONG>SELVBÆRENDE:</b></strong></span> Helsport Reinsfjell Superlight 3 har en konstruksjon som gjør konstruksjonen mer eller mindre selvbærende.
SELVBÆRENDE: Helsport Reinsfjell Superlight 3 har en konstruksjon som gjør konstruksjonen mer eller mindre selvbærende. Foto: Helsport

Utsatt for slitasje

Tel­tet er laget i tynt stoff. Vann­tett­he­ten er god, men tel­tet er ut­satt for sli­ta­sje og ska­der. På en tur ble tel­tet strop­pet fast uten­på rygg­sek­ken.

Fire – fem ti­mer var da nok til å slite fle­re hull i opp­be­va­rings­po­sen. En stropp som hol­der tverrbuen i po­si­sjon røk også, men kun­ne en­kelt er­stat­tes med en bar­dun­snor. Et av bar­dun­fes­te­ne har også blitt re­vet av i lø­pet av test­pe­ri­oden.

LES OGSÅ: (+) 21 supre fiskeplasser mellom Oslo og Trondheim - via Østerdalen

To innganger

Tel­tet har to inn­gan­ger og er sym­me­trisk. Fin plass i in­ner­telt til tre van­li­ge lig­ge­un­der­lag i bred­den. God so­ve­plass til tre voks­ne per­so­ner på som­mer­tur – spe­si­elt om man lig­ger andføttes.

Ri­ke­lig plass i leng­de­ret­nin­gen, med god plass til å opp­be­va­re ba­ga­sje bak ho­det el­ler i fot­en­den. Tel­tet har fire ven­ti­ler: to oppe og to nede. Store dør­åp­nin­ger på beg­ge si­der gir også gode lufte­mu­lig­he­ter.

Plass til koking

Yt­ter­tel­te­ne er ikke vel­dig sto­re: plass til én rygg­sekk, mu­lig å koke med litt for­sik­tig­het. Vi har brukt tel­tet med tre per­so­ner på en tur over fle­re da­ger i dår­lig vær.

Det gikk greit å ha både våte klær og en del ba­ga­sje inne, sam­ti­dig som det var plass til ko­king, men da var det ikke vel­dig roms­lig. Svært god plass med to mann i tel­tet. In­ner­tel­tet har ri­ke­lig med lom­mer for opp­be­va­ring av små­ting.

LES OGSÅ: Unngå dette når det lyner og tordner

Stor takhøyde

Tel­tet har stor tak­høy­de og brat­te veg­ger. Det gjør det svært roms­lig, med fin sit­te­høy­de i mye av in­ner­tel­tet. Ulem­pen er at tel­tet får stort vind­fang, uan­sett vind­ret­ning. Den­ne mo­del­len på­vir­kes de­fi­ni­tivt mer av vind enn tun­nel­tel­te­ne til Hel­sport i sam­me se­rie.

VÅR VURDERING: Hel­sport Reins­fjell Superlight 3

Laveste nettpris: 6.799 kroner

Vekt kom­plett: 2506 gram


PLUSS: Stort og lett, god tak­høy­de, god luf­ting og ven­ti­la­sjon.

MINUS: Be­gren­set sli­te­styr­ke, noe ut­satt for vind, litt tran­ge for­telt

Karakter: 8 av 10

Selv om kon­struk­sjo­nen gir en noe mer sta­bi­li­tet ville det ikke være vårt før­s­te­valg om man tøy­er se­son­gen i ret­ning av vår og høst – spe­si­elt om man skal høyt til fjells.

Alt i alt et svært godt telt med god plass i for­hold til vekt, men som and­re lett­vekts­pro­duk­ter bør det be­hand­les med en eks­tra dose for­sik­tig­het.

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her