<b>PUTIN:</b> Russlands pre­si­dent, Vla­di­mir Putin, er kjent for å være glad i å gå på jakt og han skal være en ha­bil je­ger. 
PUTIN: Russlands pre­si­dent, Vla­di­mir Putin, er kjent for å være glad i å gå på jakt og han skal være en ha­bil je­ger.  Foto: Dmitry Astakhov

På jakt i Si­bir - i putins bakgård

Skjøt rå­dyr­bukk fra 300 me­ters hold

Bli med på jakt i Putins bak­gård.

Publisert Oppdatert

– Det var et even­tyr. In­gen dek­ning på mo­bi­len. In­gen fly å se på him­me­len og in­gen kom­mu­ni­ka­sjon med om­ver­de­nen. Ak­ku­rat slik vi ville ha det.

Or­de­ne til­hø­rer vår nye blog­ger, Je­ge­ren, Es­pen Hau­ge­land. Iv­rig je­ger og fis­ker gjen­nom man­ge år, og de­ko­rert krigs­ve­te­ran et­ter helte mo­dig inn­sats, der han over­man­net en selv­mords­bom­ber på et torg i Ka­bul stapp­fullt av men­nes­ker.

Nes­ten i Mon­go­lia

I sitt ny­es­te blogg­inn­legg for­tel­ler han le­ven­de om en jakt­tur til «Putins rike». Må­let med tu­ren var å jak­te på si­birs­ke rå­dyr­bukk, ibex, ma­ral-hjort og kan­skje bjørn om de fikk den muligheten.

LES OGSÅ: Test av Huawei P30 Pro

Det er li­ke­vel fel­lin­gen av en rå­dyr­bukk fra 300 me­ters hold, som også er fes­tet på vi­deo, som er det spek­ta­ku­læ­re i his­to­ri­en.

Jakt­laget Hau­ge­land rei­ser med, be­fin­ner seg ved Say­an-el­ven i Si­bir. Nes­ten helt på gren­sen til Mon­go­lia. Der skal de til­brin­ge nat­ten i en li­ten tøm­mer­hyt­te. I hyt­ten hen­ger det blant an­net et bil­de av en litt mer kjent je­ger enn Hau­ge­land.

<b>SKJØT ULV:</b> I jakt­hyt­ta Es­pen Hau­ge­land over­nat­tet med jakt­laget sitt, hang det­te bil­det av Russlands pre­si­dent, Vla­di­mir Putin. Ul­ven skal være skutt av Putin.
SKJØT ULV: I jakt­hyt­ta Es­pen Hau­ge­land over­nat­tet med jakt­laget sitt, hang det­te bil­det av Russlands pre­si­dent, Vla­di­mir Putin. Ul­ven skal være skutt av Putin. Foto: Pri­vat

På bil­det ser man Russlands pre­si­dent, Vla­di­mir Putin. Ved hans side lig­ger det en ulv han an­gi­ve­lig skal ha skutt i det sam­me om­rå­det som jakt­laget til Hau­ge­land skal jak­te i de nes­te da­ge­ne.

– Før mid­dag skul­le jeg ta et sveip i om­rå­det for å jak­te litt på egen hånd. Det enes­te jeg måt­te love guiden var å kom­me til­ba­ke før mør­ket falt på, skri­ver Hau­ge­land i blog­gen.

Skyt en vok­sen bukk

Guiden, Vla­di­mir, had­de gitt be­skjed til Hau­ge­land at han kun­ne sky­te en vok­sen bukk.

– Et­ter cir­ka 20 mi­nut­ter mø­ter jeg først en rå­dyr­geit og et kje, og 200 me­ter ne­den­for opp­da­ger jeg en ung bukk som går og spi­ser. Jeg spei­der litt til, og i dal­si­den på and­re si­den ser jeg et rå­dyr som lig­ger nede, skri­ver Hau­ge­land. Han vur­de­rer av­stan­den til cir­ka 300 me­ter.

LES OGSÅ: (+) Slik fanger du storrøya - stor guide

Buk­ken har to lan­ge ge­vir­sten­ger med tre tak­ker på hver side. Alt­så en sekstakker.

– Jeg kon­troll­må­ler av­stan­den til 322 me­ter og stil­ler kulekompensatoren på sik­tet til 300 me­ter. Det er vind­stil­le, skri­ver Hau­ge­land.

Buk­ken for­svin­ner

Han er klar til å sky­te i det buk­ken rei­ser seg. Men, buk­ken kan bli lig­gen­de til det blir mørkt. Hau­ge­land hus­ker for­ma­nin­gen fra Vla­di­mir om å kom­me til­ba­ke før det ble mørkt. Buk­ken kan også rei­se seg og snu rum­pa til Hau­ge­land, som da ikke kan sky­te.

<b>FOR EN BUKK:</b> Es­pen Hau­ge­land fel­te den­ne si­birs­ke rå­dyr­buk­ken på jakt i Si­bir. Buk­ken ble felt et­ter et skudd på over 300 me­ter.
FOR EN BUKK: Es­pen Hau­ge­land fel­te den­ne si­birs­ke rå­dyr­buk­ken på jakt i Si­bir. Buk­ken ble felt et­ter et skudd på over 300 me­ter. Foto: Es­pen Hau­ge­land

– Buk­ken rei­ser seg, strek­ker seg og snur rundt før den går skrått mot en kant. Jeg tar høy­de for den end­re­de av­stan­den. Re­ky­len fra vå­pe­net gjør at jeg mis­ter fo­kus i sik­tet et brøk­de­len av et se­kund. Nok til at jeg ikke ser inn­slaget til skud­det, for­tel­ler Hau­ge­land.

<b>KOKK OG GUIDE:</b> Putins nav­ne­bror, Vla­di­mir, var kokk og guide un­der jakt­tu­ren til Si­bir. 
KOKK OG GUIDE: Putins nav­ne­bror, Vla­di­mir, var kokk og guide un­der jakt­tu­ren til Si­bir.  Foto: Es­pen Haugland

Han ser rå­dyr­buk­ken for­svin­ne bak kan­ten.

Om­dis­ku­tert av­stand

Je­ge­re SIDE3 har snak­ket med sier at man skal vite hva man gjør om man vel­ger å sky­te et friskt rå­dyr fra en av­stand på over 300 me­ter. 150 me­ter er langt nok. Ri­si­ko­en for ska­de­sky­ting øker med av­stan­den.

– Jeg had­de en god fø­lel­se på at skud­det satt skrått bak bo­gen og frem i lun­ge­ne, men tvi­len kom­mer all­tid kry­pen­de når man ikke ser byt­tet falle, sier Hau­ge­land.

Han ven­ter ti mi­nut­ter før han be­ve­ger seg mot om­rå­det buk­ken lå. Ty­de­li­ge blod­spor i gru­sen av­slø­rer at rå­dy­ret er truf­fet.

Hvil­ken bukk!

– Har jeg truf­fet en lun­ge vil den ty­pisk kla­re å sprin­ge cir­ka 100 me­ter, sier Hau­ge­land.

Og cir­ka 100 me­ter fra skudd­ste­det fin­ner Hau­ge­land buk­ken.

– Hvil­ken bukk!

Det var det før­s­te Hau­ge­land tenk­te da han så byt­tet. Det nes­te han tenk­te var at det has­ter å kom­me seg til­ba­ke til hyt­ten før han mørk­ner ute.

Du kan lese hele his­to­ri­en hos «Je­ge­ren» på Blogg.no

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her