<b>VA­RIA­SJON:</b> Net­ting­trøy­er fin­nes i uli­ke ma­te­ria­ler og ut­fø­rel­ser.
VA­RIA­SJON: Net­ting­trøy­er fin­nes i uli­ke ma­te­ria­ler og ut­fø­rel­ser.

Hvor­dan vir­ker net­ting­un­der­tøy­et?

Vi svet­ter for­di kropps­tem­pe­ra­tu­ren vår er for høy. Krop­pen skil­ler ut svet­te på hu­den, og når svet­ten for­dam­per, kre­ver det­te ener­gi. Den­ne ener­gi­en tas i stor grad fra krop­pen vår, som der­for kjø­les ned. Mange li­ker net­tings­trik­ket un­der­tøy, men hvor­dan fun­ge­rer det egent­lig?

Publisert Oppdatert

Når fuk­tig­het trans­por­te­res ut­over i be­kled­nin­gen, kom­mer sta­dig mer av for­dam­pings­var­men fra om­gi­vel­se­ne og mind­re fra krop­pen. Her kan man ikke snakke om helt eks­ak­te ver­di­er, men det er målt at om svet­ten for­dam­per fra in­ners­te un­der­tøy i ste­det fra hud­over­fla­ten, vil 20 % av for­dam­pings­ener­gi­en kom­me fra om­gi­vel­se­ne. Det er også på­vist at når fuk­tig­het for­dam­per fra ut­si­den av skall­be­kled­nin­gen, kom­mer ca. 80 % av for­dam­pings­ener­gi­en fra om­gi­vel­se­ne og bare ca. 20 % fra krop­pen. Fuk­tig­het langt fra krop­pen gir alt­så mind­re ned­kjø­ling enn fuk­tig­het nær krop­pen.

Mot­stri­den­de opp­ga­ver

Det mes­te av un­der­tøy for tur­bruk er laget for å trans­por­te­re fuk­tig­he­ten bort fra krop­pen. Om vi fry­ser, er det for­del­ak­tig, men når vi svet­ter, er det alt­så for­di kropps­tem­pe­ra­tu­ren er for høy. Om vi bru­ker un­der­tøy som trans­por­te­rer fuk­tig­he­ten bort, vil svet­te­pro­ses­sen bli mind­re ef­fek­tiv, for­di en stør­re del av for­dam­pings­ener­gi­en kom­mer fra om­gi­vel­se­ne. Der­med må vi svet­te mer for å opp­nå sam­me ned­kjø­ling, og ri­si­ko­en for å bli de­hyd­rert el­ler over­opp­he­tet øker.

Un­der­tøy­et skal alt­så iva­re­ta to opp­ga­ver som er mot­stri­den­de. Ide­elt sett skul­le det holdt fuk­tig­he­ten på hu­den når vi er var­me, men trans­por­tert den ut­over i be­kled­nin­gen når vi fry­ser. Slikt un­der­tøy fin­nes ikke i dag, men jeg tror net­ting­trøya har litt av den­ne ef­fek­ten. Jeg har ikke hånd­fas­te forsk­nings­re­sul­ta­ter å slå i bor­det med den­ne gan­gen, men jeg skal i alle fall gi noen kva­li­fi­ser­te ar­gu­men­ter.

For å lese denne artikkelen må du ha et abonnement på SIDE3+
Klikk her for 30 dager gratis tilgang
Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her

Som abonnent på SIDE3+ får du

  • Premium dybdeartikler og dokumentarer fra Vi Menn, Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske
  • Grundige og unike tester
  • Eksklusive bildereportasjer
  • 20% rabatt* på Fjellsport.no
  • * rabatten gjelder ikke tilbudsprodukter, Norrøna, elektronikk, kart, fiskeutstyr, ernæring, pakkepris, automatisk priset og outlet.
Disse artiklene får du på SIDE3+ akkurat nå