<b>TOK WOBB­LER: </b>Den­ne stor­lak­sen tok en li­ten kystwobbler som kom flag­ren­de med strøm­men rett over bun­nen.
TOK WOBB­LER: Den­ne stor­lak­sen tok en li­ten kystwobbler som kom flag­ren­de med strøm­men rett over bun­nen. Foto: Bjørn Mikael Pettersen

Fisketips: LAKS

Triksene som trigger laksen

Bjørn Mi­ka­el Pettersen er yr­kes­dyk­ker og i til­legg iv­rig sports­fis­ker. Han til­brin­ger mye tid både ved vann og un­der vann, og er sik­ker på at ob­ser­va­sjo­ne­ne av lak­sen i dens rette element har gjort ham til en bed­re lak­se­fis­ker.

Publisert Oppdatert

Det har hendt at jeg har hatt opp­drag i lak­se­el­ver, noen gan­ger for å fo­to­gra­fe­re el­ler fil­me, and­re gan­ger for å re­pa­re­re dam­lu­ker el­ler bru­fun­da­men­ter.

Når jeg opp­hol­der meg un­der vann sam­men med lak­sen i fle­re ti­mer hver dag, får jeg mu­lig­het til å ob­ser­ve­re lak­sens at­ferd i elva.

Rastløs og aggressiv

Ba­sert på de ob­ser­va­sjo­ne­ne jeg har gjort, er mitt inn­trykk at lak­sen er vel­dig rast­løs og ag­gres­siv mens den er i elva.

Den er hele ti­den opp­merk­som på and­re lak­ser el­ler fis­ker i nær­he­ten, og kom­mer noe dri­ven­de i van­net, er den raskt bort­på og bi­ter i det.

LES OGSÅ: Huggtabell: Når biter fisken

Jeg har også til min sto­re over­ras­kel­se re­gist­rert at det er hunn­fis­ke­ne som sø­ker et­ter sto­re hann­fis­ker, mens jeg all­tid har trodd det var mot­satt.

Det er mu­lig det er an­ner­le­des når gy­tin­ga star­ter ut­over høs­ten, men jeg har sett sto­re hann­lak­ser med et ti­tall hunn­lak­ser på slep.

<b>LAKSENS ADFERD:</b> Å observere
laksens
atferd
under
vann er
både spennende
og lærerikt,
men
det er et fåtall
av oss som har
mulighet
til å
gjøre
det.
LAKSENS ADFERD: Å observere laksens atferd under vann er både spennende og lærerikt, men det er et fåtall av oss som har mulighet til å gjøre det. Foto: Bjørn Mikael Pettersen

Rang­ord­nin­gen lak­se­ne imel­lom kom­mer også ty­de­lig fram. Den stør­ste og mest do­mi­ne­ren­de fis­ken står der det er minst strøm, mens de and­re for­de­ler seg jevnt et­ter stør­rel­se. Hunn­fis­ken er som re­gel i nær­he­ten av den sto­re hann­lak­sen.

Tålmodighet

Helt i be­gyn­nel­sen av min fis­ke­kar­rie­re var jeg på lak­se­fiske i Nu­me­dals­lå­gen. Den gan­gen var lak­se­fiske et uble­ket ler­ret for meg, men jeg had­de fått noen tips om hvor­dan det skul­le gjø­res og ikke minst hvil­ke flu­er som kun­ne fun­ke.

Jeg send­te flua over til mot­satt bred­de og lot den dri­ve et par me­ter for så å la strøm­men gjø­re res­ten av job­ben. Flua svei­vet skrått over elva. Nytt kast. Sånn holdt jeg på i ti­me­vis. Sta­dig så jeg laks som hop­pet. Så fisk var det der. Ingen tvil om det.

LES OGSÅ: (+) De beste ørretvannene på Romerike i Akershus

Jeg fort­sat­te ufor­trø­dent å fis­ke, og for­søk­te alle flu­e­ne jeg had­de blitt an­be­falt, men til in­gen nyt­te. Et­ter man­ge ti­mer måt­te jeg bare inn­se at det­te var et håp­løst pro­sjekt. Om jeg skul­le slum­pe til å få en laks, vil­le det nett­opp være det – en slump.

Merkelig oppførsel

Jeg sat­te meg ned i gres­set og be­trak­tet en laks som sta­dig vis­te seg i ei strømfore bak en stor stein. Det var da egent­lig en mer­ke­lig opp­før­sel? Sta­dig var den oppe og gjor­de noen kraf­ti­ge slag med ha­len, helt for­måls­løst så vidt jeg kun­ne for­stå.

Jeg så over flu­e­ne i bok­sen en gang til, og midt iblant lak­se­flu­e­ne lå ei gam­mel gjed­de­flue. Den var bun­det på ju­le­tre­pynt og glit­ret i all sin prakt da jeg send­te den ut­over elva mot lak­sen, som sta­dig var oppe.

<b>LAKSEN BLE LURT:</b> Denne
laksen
gikk på
en nymfesmell.
LAKSEN BLE LURT: Denne laksen gikk på en nymfesmell. Foto: Bjørn Mikael Pettersen

Flua seil­te ned mot lak­sen, og jeg had­de ikke en­gang fått stram­met opp snø­ret da jeg kjen­te et hardt rykk i lina.

Så ble det stil­le. Flua var røs­ket rett av for­tom­men. Nå var det man­ge spørs­mål som for gjen­nom ho­det mitt. Hva skjed­de egent­lig?

LES OGSÅ: (+) På ørretfiske i Hurdal - En villmarksdrøm like utenfor Oslo

Fiske opp­strøms

Når man skal fis­ke et­ter laks, er det na­tur­lig å til­pas­se fis­ke­tek­nik­ke­ne et­ter det man har er­fart om lak­sens atferd. Min kon­klu­sjon er at lak­sen ikke tar til seg føde når den er i elva, men at den mer enn gjer­ne hog­ger et­ter fis­ke­red­skap om det blir pre­sen­tert på en sånn måte at det for­styr­rer el­ler ir­ri­te­rer.

Noen gan­ger kan man få laks på ør­ret­flu­er som nym­fer og lig­nen­de, og jeg tror ikke det skyl­des at lak­sen er sul­ten, men sna­re­re en re­fleks for å bite et­ter ting som kom­mer med strøm­men.

Når man fis­ker opp­strøms, fis­kes flua med strøm­men og ikke mot. Først for­sø­ker jeg å la flua syn­ke litt slik at den kom­mer ned til lak­sen.

Der­et­ter trek­ker jeg inn litt ras­ke­re enn det strøm­men går. Da kom­mer flua vei­ven­de rett imot fis­ken, og det­te over­ras­kel­ses­mo­men­tet kan re­sul­te­re i et bru­talt an­grep. Jeg har fle­re gan­ger sett lak­sen kom­me et­ter flua med vid­åpen kjeft for så å tyg­ge den i fil­le­bi­ter.

<b>PRESENTASJON:</b>
Presentere
flua
slik at den svinger
rett foran
laksen.
Da hogger
den til!
PRESENTASJON: Presentere flua slik at den svinger rett foran laksen. Da hogger den til! Foto: Bjørn Mikael Pettersen

Om du ikke opp­når den­ne ef­fek­ten ved de før­s­te for­søke­ne, kan du for­sø­ke å set­te mer fart på flua og kan­skje leg­ge inn noen små brå­stop­per slik at laks som føl­ger et­ter, får en mu­lig­het til å hog­ge. Den­ne tek­nik­ken er fullt mu­lig å bru­ke med has­pel­ut­styr også.

Jeg fikk en flott laks for noen år tilbake da jeg fis­ket med en sak­te­syn­ken­de kystwobbler. Jeg lot den vif­te med strøm­men, rett over bun­nen. Da hogg det på en ny­gått laks på nes­ten 10 kilo.

<b>TRIGGER: </b>Noen
ganger
kan nymfer
som dette
trigge
laksen
til
hogg.
TRIGGER: Noen ganger kan nymfer som dette trigge laksen til hogg. Foto: Bjørn Mikael Pettersen
Foto: Bjørn Mikael Pettersen

En an­nen me­to­de som jeg har hatt suk­sess med når det er varmt i van­net og fis­ken er treg, er å fis­ke med små, far­ge­ster­ke flu­er som jeg bare lar dri­ve med strøm­men.

Om det ikke er mu­lig å fis­ke vi­su­elt slik at man ser lak­sen ta flua, bru­ker jeg en napp­in­di­ka­tor på sam­me måte som ved van­lig nym­fe­fis­ke et­ter ør­ret. Her er det om å gjø­re å tref­fe lak­sen midt i fje­set!

Ikke gi deg ved før­s­te for­søk! Prøv å lese strøm­men slik at du får det ret­te drif­tet, og jus­ter litt på av­stan­den mel­lom flua og napp­in­di­ka­to­ren for å få rett dyb­de.

LES OGSÅ: (+) Seks supre steder for havfiske

Å lese elva

Må­ten fis­ke­ren pre­sen­te­rer flua på, er ofte det som skil­ler mel­lom dem som får mye laks og dem som bare får en inn­imel­lom. For­søk å for­stå hvor­dan de for­skjel­li­ge strøm­me­ne tar tak i flue­snø­ret.

Po­en­get er å få flua til å se le­ven­de ut når den svei­per re­spekt­løst rett for­an nesa på lak­sen, og pro­vo­se­re laksen så sterkt at den hog­ger. Om flua er stiv og sam­men­trykt, fis­ker den ikke like godt. Da må den i så fall være bun­det på en slik måte at den tå­ler mye strøm.

Når jeg fis­ker, for­sø­ker jeg å få flua un­der over­fla­te­strøm­men. Den er som re­gel mye ras­ke­re enn len­ger ned i van­net der det er stei­ner og grus som gir tur­bu­lens, som igjen bi­drar til å gi flua mer liv.

Der­som jeg har fun­net et sted der jeg vet det står laks, for­sø­ker jeg å pre­sen­te­re flua slik at den svin­ger rett for­an lak­sen, helst sånn at den blir hen­gen­de rett for­an den. Da nap­per jeg gjer­ne litt i snø­ret for at flua skal erte lak­sen litt. Om det ikke fun­ker, for­sø­ker jeg and­re inn­falls­vink­ler, for eksempel et an­net flue­møns­ter. Til slutt ko­ker det som of­test over for lak­sen, og da hog­ger den til!

Om ikke noe an­net nyt­ter, kan du gjø­re et sis­te for­søk på å få liv i lak­sen: Trekk ei stor flue tvers over strøm­men, gjer­ne en svart tube, el­ler en med mas­se glit­ter. Det får ofte lak­sen til å re­age­re.

Tre laksefluer du bør ha i boksen

Tre laksefluer du alltid bør ha med på laksefiske:

<b>Blue Charm:</b> En klassiker av en all round flue med blå undervinge, svart/brun overvinge og gul hale. Blue charm tok sin første dukkert i elva en gang på 1800-tallet, og har vist seg effektiv på både laks og sjøørret.
Blue Charm: En klassiker av en all round flue med blå undervinge, svart/brun overvinge og gul hale. Blue charm tok sin første dukkert i elva en gang på 1800-tallet, og har vist seg effektiv på både laks og sjøørret. Foto: Bjørn Mikael Pettersen
<b>Tosh:</b> Tosh er en engelsk allrounder med svart floss eller antron kropp med som kan bindes i flere varianter. De mest ekstravagante versjonene kalles gjerne for Posh Tosh. Den har gul og svart bucktail vinge. Fisker godt om dagen i sollys.
Tosh: Tosh er en engelsk allrounder med svart floss eller antron kropp med som kan bindes i flere varianter. De mest ekstravagante versjonene kalles gjerne for Posh Tosh. Den har gul og svart bucktail vinge. Fisker godt om dagen i sollys. Foto: Bjørn Mikael Pettersen
<b>Sunray Shadow:</b> En av de virkelige klassikerne i lakseelva. Gjennomsiktig plastube med svart hode og vingen i lange, svarte hår og noen lange strå påfuglherl. Undervinge i brunt ekorn. Flua ble skapt av den legendariske lærdalsfiskeren Ray Brooks en gang på 1970-tallet, og fisker like godt om dagen som på natta.
Sunray Shadow: En av de virkelige klassikerne i lakseelva. Gjennomsiktig plastube med svart hode og vingen i lange, svarte hår og noen lange strå påfuglherl. Undervinge i brunt ekorn. Flua ble skapt av den legendariske lærdalsfiskeren Ray Brooks en gang på 1970-tallet, og fisker like godt om dagen som på natta. Foto: Bjørn Mikael Pettersen

Likte du denne saken? Få mer godt innhold fra SIDE3: Meld deg på vårt nyhetsbrev nå!

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her